વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

 ધોરણ-૧૦ સુત્રો યાદ રાખવા માટે ની સરળ રીત-ચૌહાણ જયેન્દ્ર સાહેબ 

 

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top