વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

ધોરણ-9-10 નું પરિણામ બનાવો 
નીચે આપેલ ફાઈલ પરથી
આભાર -સતનામભાઈ પટેલ 
STD-09 RESULT SOFTWER---CLICK ME TO DOWNLOAD
STD-10 RESULT SOFTWER---CLICK ME TO DOWNLOAD

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top