વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

ધોરણ-10 વિજ્ઞાન નું IMP માધ્યમિક શિક્ષણ અને પરીક્ષણ માંઆપેલ બોર્ડ દ્વારા રજુ કરેલ પેપર
CLICK ME 


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top