વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

I Am Kalam Full Movie 

આઈ એમ કલામ 

આ ફિલ્મ બાળકોમાં સ્વપ્ના નું વાવેતર કરવા માટે 

ખૂબ પ્રેરણદાયી ફિલ્મ છે 

એક બાળક કલામ સાહેબને મળવાનું  સ્વપ્ન

જોઈ ને ..કેવીરીતે આગળ વધે છે ...જોવ ફિલ્મમાં 

ક્લિક કરો મને

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top