વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...


  • STD-12 SCIENCE RESULT

પરિણામ 2020
ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ની લેવાયેલપરીક્ષા નું પરિણામ તારીખ 17-05-20 ના રોજ સવારે ૮વાગે આપવામાં આવશે પરિણામ જોવા માટે નીચેની લીંકને ક્લિક કરો


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top