વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

🔖 *આજે સાંજે ધોરણ 10 વિજ્ઞાન LIVE*
🔖તારીખ 17/6/20
🔖 TIME 05:00 PM
🔖 LINK CLICK :- https://youtu.be/qH_mZWOC_MQ

🔖 *ધોરણ 6 ગણિત LIVE*
🔖તારીખ 17/6/20
🔖 TIME 06:00 PM
🔖 LINK CLICK :-https://youtu.be/jUAwMHWFVmo

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top