વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

અંગ્રેજી તેમજ ગુજરાતી મધ્યમ માટે 
ધોરણ 1 2 અને 3 માટે રમત બાળકો રમતા રમતા 1 થી 20 એકદા શબ્દો અને આકડા માં શીખે
ગમે તો બીજા બાળકો ને શેર કરો 

 

2-આજ રમત રેલ ગાડી થી રમો
નીચે મુજબ 


3-આજ રમત 
 ક્વિજ સ્વરૂપે રમો 
નીચે મુજબ


ENGLISH
આજ રમત અંગ્રેજ માધ્યમ ના બાળકો માટે રમો 
નીચે મુજબ 
STD-2 ,3 -1-20 NUMBER GAME
RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top