વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

નિરપેક્ષ કામથી શ્રેષ્ઠ ગૌરવ ની લાગણી
ભારત ના સૌથી પ્રખ્યાત ન્યૂઝ પેપર
Times of India 
પર લેવાઈ નોધ આજના ન્યૂઝ પેપરમાં 
Getting the maths right through online education


Add caption

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top