ધોરણ -૧૦ગણિત ના CH-16_સંભાવના
પાઠની ક્વીઝ મુકવામાં આવી છે 
જે દરેક વખતે એટલેકે જયારે જયારે રમશો ત્યારે નવા નવા પ્રશ્નો આવશે 
 
Top