35-રેલ્વે- સ્ટેશન !!!!!!!!

હું ટ્રેન માં દિલ્હી જઈ રહ્યો હતો.
કાલુપુર સ્ટેસન થી એક ૧૯-૨૦ વર્ષ ની ખુબ દેખાવડી છોકરી ટ્રેન માં ચઢી જેનું રીજર્વેશન મારા સામે વાળા બર્થ મા હતું.

એના પિતા એને મુકવા આવ્યા હતા.પોતાની સીટ ઉપર બેસીને છોકરીએ એના પિતાને કહ્યું ડેડી તમે જતા રહો હવે. ટ્રેન 

READ MORE રેલ્વે- સ્ટેશન !!!!!!!!

 
Top