102-દિકરી નો માને પત્ર

સ્વર્ગ માંથી દીકરીએ પોતાની માંને લખેલ પત્ર...!!

મારી વ્હાલી મમ્મી...

તું હવે દવાખાને થી ઘરે આવી ગયી હોઈશ..? તારી તબિયત ની મને ચિંતા થાય છે.. હવે તારી તબિયત સારી હશે..? વ્હાલી મમ્મી તારી કુખે મારો અંશ રહ્યો ત્યારથી મને વાત્...


READ MORE દિકરી નો માને પત્ર 

 
Top