113-ફાલતુ મેસેજને તુંરત જ ડીલીટ કરી નાંખનારા આપણે......

એક યુવાન જીવનથી ખુબ કંટાળેલો હતો. સુખ સુવિધાના તમામ સાધનો હોવા છતા પણ નિરાશા અને હતાશા એને સતત પરેશાન કરી રહી હતી.ફેસબુક પર હજારો ફ્રેન્ડસ હોવા છતા એને એકલતા કોરી ખાતી હતી. એકદિવસ એ કોઇ વિદ્વાન માણસને મળવા ગયો 

READ MORE ફાલતુ મેસેજને તુંરત જ ડીલીટ કરી નાંખનારા આપણે 

 
Top