119-ક્ષમતાઓ બાર લાવવા કમ્ફર્ટ ઝોન માંથી બાહર નીકળો

એક રાજાને વિવિધ પ્રકારના પક્ષીઓ પાળવાનો શોખ હતો. એકવખત રાજા કોઇ બીજા રાજ્યની મુલાકાતે ગયા અને ત્યાંથી બે સરસ મજાના બાજ પક્ષી એમની સાથે લાવ્યા. બંને પક્ષી દેખાવમાં ખુબ સુંદર હતા.


READ MORE ક્ષમતાઓ બાર લાવવા કમ્ફર્ટ ઝોન.... 

 
Top