129-ભગવાનની કૃપાની અનુભૂતિ 

એક યુવક એના મિત્રો સાથે જંગલમાં ફરવા માટે ગયો. ગાઢ જંગલમાં યુવક એના મિત્રોથી છૂટો પડી ગયો. પ્રકૃતિની મજા જાણે કે હવે સજા બની ગઈ. અજાણ્યા જંગલમાં હવે કઈ બાજુ જવું એની કઈ ગતા-ગમ પડતી નહોતી. 

READ MORE ભગવાનની કૃપાની અનુભૂતિ  

 
Top