અહી આપવામાં આપેલા ત્રિકોણ નું ક્ષેત્રફળ તેના શીરો બિંદુ A અને B ને હલાવી ને આપ સીધી ગણતરી જોય શકો છો . સૂત્ર પણ આપેલ છે જ્યાં ગણતરી બાજુ ના મૅપ ની સાથે બદલાતી રહેશે . છેને કમાલ
જોવ અને શેર કરો અને બાળકોને આપ ખૂબ સારી રીતે પ્રેકટીસ આપી શકો છો
જુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM
 
Top