2
તમે તમારા આધાર કાર્ડમાં રહેલી ભૂલને ઘર બેઠે ઓનલાઈન સુધારી શકો છો. તેના માટે તમારે આધાર કાર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ http://uidai.gov.in પર જવાનું રહેશે. અહીં તમારે ઓનલાઈન કેટલાક સ્ટેપ્સ ફોલો કરવાના રહેશે અને મોબાઈલ નંબર, જન્મ તારીખ, એડ્રેસ વગેરેમાં થયેલ ભૂલમાં સુધારાવધારા કરાવી શકો છો.

વધારે વિગતો માટે નીચે ની PDF ડાઉનલોડ કરો

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

અજ્ઞાત કહ્યું... ડિસેમ્બર 12, 2016

આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નંબર આપેલા ન હોય અને આધાર કાર્ડમા સુધારો કરવો હોય તો કેમ કરવો?

Naresh Kumar કહ્યું... માર્ચ 16, 2017

આધાર કાર્ડમા મોબાઇલ નંબર આપેલા ન હોય અને આધાર કાર્ડમા સુધારો કરવો હોય તો કેમ કરવો?

 
Top