20- પ્રેરણાદાયી 6 વાત


એક વખત એક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ શહેરની બહાર

ફરવા માટે ગયા,
ત્યાં એમણે જોયું કે તળાવમાં એક ગરીબ
વ્યક્તિ એના વસ્ત્રો, ચપ્પલ ઉતારી સ્નાન કરતો હતો.
બાળકોના મગજમાં તોફાન કરવાનો વિચાર જન્મ્યો અને એક વિદ્યાર્થીએ કહ્યું,
આપણે આ કપડા સંતાડી દઈએ અને થોડીક
વાર આ માણસને હેરાન કરીએ, બહુ મજા આવશે !
આ વાત એમના ગુરુ સાંભળી ગયા, એમણે કહ્યું 'તમારે આ
માણસ ને હેરાન જ કરવો છે ને? તો હું કહું એમ કરો.
તમે છાના માના એના વસ્ત્રોમાં આ ૧૦૦ રૂપિયા મૂકી આવો"
વિદ્યાર્થીઓ ઓ એમ જ કર્યું.
થોડીક વાર રહી, એ માણસ સ્નાન કરીને બહાર આવ્યો,
વસ્ત્રો પહેરતા એને જોયું કે એમાં ૧૦૦ રૂપિયા છે. ચોક્કસ એ
હેરાન થઇ ગયો ! બેબાકળો થઇ આજુ બાજુ જોવા લાગ્યો,

READ MORE 19- પ્રેરણાદાયી 6 વાત

 
Top