163-બીજાને નહિ પોતાને જ નુકશાન પહોંચાડી રહ્યા છીએ

એક સુથાર પોતાના વર્કશોપમાં કામ કરી રહ્યો હતો. અચાનક અનરાધાર વરસાદ શરુ થયો. સુથાર પોતાનું વર્કશોપ બંધ કરીને ઉતાવળા પગલે ઘર તરફ ચાલ્યો. ઉતાવળમાં કામ કરવાના કેટલાક સાધનો વર્કશોપમાં જમીન પર જ પડ્યા રહ્યા.

READ MORE બીજાને નહિ પોતાને જ નુકશાન પહોંચાડી રહ્યા છીએ 

 
Top