એક સુથાર પોતાના વર્કશોપમાં કામ કરી રહ્યો હતો. અચાનક અનરાધાર વરસાદ શરુ થયો. સુથાર પોતાનું વર્કશોપ બંધ કરીને ઉતાવળા પગલે ઘર તરફ ચાલ્યો. ઉતાવળમાં કામ કરવાના કેટલાક સાધનો વર્કશોપમાં જમીન પર જ પડ્યા રહ્યા.ખુબ વરસાદ પડવાને કારણે એક સાપ જમીનમાંથી બહાર આવ્યો. એ ખુબ જ ભુખ્યો થયો હતો. ખોરાકની શોધમાંઆમ તેમ ભટકી રહ્યો હતો. આ સાપ રાત્રીના સમયે પેલા સુથારના વર્કશોપમાં દાખલ થયો અને કંઇક ખોરાક મળશે તે આશામાં આંટા મારવા લાગ્યો. જમીન પર કુહાડો પડેલો હતો. સાપ આ કુહાડા પરથી પસાર થયો અને કુહાડાની તિક્ષ્ણ ધારને કારણે એના શરિર પર એક કાપો પડ્યો.સાપને થોડી પીડા થઇ અને શરિરમાંથી લોહી પણ નિકળવા માંડ્યુ. એમણે બદલો લેવાનું કર્યુ. કુહાડાને પોતાના શરિરથી ભરડો લીધો અને કુહાડાની ધાર પર જ પ્રહાર કર્યો. આમ કરવાથી વધુ પ્રમાણમાં લોહી નિકળ્યું. કુહાડો લોહીથી લાલ થવા લાગ્યો. સાપને એવુ લાગ્યુ કે મારા પ્રહારોના કારણે કુહાડાને પણ લોહી નિકળી રહ્યું છે.સવારે આવીને સુથારે વર્કશોપ ખોલ્યુ તો મરેલો સાપ જોયો જે કુહાડાને વિંટળાયેલો હતો.આપણી દશા પણ આ સાપ જેવી જ છે. બીજાને નુકશાન પહોંચાડવાના પ્રયાસમાં આપણી જાતને જ નુકશાન પહોંચાડીએ અને આપણને ખબર પણ નથી પડતી કે આપણે બીજાને નહિ આપણને પોતાને જ નુકશાન પહોંચાડી રહ્યા છીએ.
 
Top