સમબાજુ ત્રિકોણ ના મધ્યબિંદુ ને જોડતા 
સમબાજુ ત્રિકોણ મળે જેના ક્ષેત્રફલઅને પરીમીતી સમાન મળે
વિષમબાજુ ત્રિકોણ ના મધ્યબિંદુ ને જોડતા 
વિષમબાજુ ત્રિકોણ મળે જેના ક્ષેત્રફલ અને પરીમીતી અસમાન મળે
આપેલા ત્રિકોણ ના શિરોબિંદુ A અને B માઉસ થી હલાવતા ત્રિકોણ ની ના માપ બદલાશે 
ΔDEF નું શ્રેત્રફલ= 1/4 (Δ ABCનું શ્રેત્રફલ)
જુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM
CLICK ME

 
Top