165-આપણે ગુસ્સામાં શા માટે મોટેથી બોલીએ છીએ?

એક સાધુ મહાત્મા તેમના કેટલાક શિષ્યો સાથે ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવા જઈ રહ્યા હતા.ત્યાં તેમણે નદી કાંઠેએક પરિવારના સભ્યોને મોટેથી બરાડા પાડી ઝઘડતાં જોયાં.તેઓ પોતાના શિષ્યો તરફ સ્મિત કરતાં બોલ્યા, 

READ MORE આપણે ગુસ્સામાં શા માટે મોટેથી બોલીએ છીએ 

 
Top