સફળ લગ્ન જીવનના નીચોડમાંથી ઉમદા લગ્ન જીવનના પથદર્શક ઉપાયો તેના પુત્રના માર્ગદર્શન માટે સૂચવેલા, તેમના કેટલાંક મુદ્દાઓ સૌને વાંચવા-વિચારવાઅને સમજવા ગમશે.
૦૧. સપ્તપદી ના સોગ્ંદ નામામા પત્નીને વચન આપ્યા પ્રમાણે , તુ પત્ની ને મીત્ર ગણજે ...................
૨૦ ખરેખર હુ આ બાબત થી અજાણ છુ.
આ મારી ભુલ થઇ છે.
આ માટે હુ દિલગિરિ છુ
આ ત્રણે બાબત નો ઉપયોગ છુટ્થી કરવો...............


Image result for સપ્તપદીના ફેરા PNG

વધુ વાચો નીચે આપેલ PDF ફાઇલ માં ---

DOWNLOAD CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top