આકાશદર્શન માટે ઉપયોગી 
Android App
નમસ્કાર મિત્રો...
અહી આકાશ દર્શન માટે ઉપયોગી Sky View નામની એપ મુકેલ છે. આ એપની મદદથી તમે મોબાઈલમાં અવકાશ જોઈ શકો. સાથે અવકાશ સામે કેમેરૉ રાખીને તે તારાઓની માહિતી જાણી શકો છો.
1-Sky View 
નમસ્કાર મિત્રો...
અહી આકાશ દર્શન માટે ઉપયોગી Sky View નામની એપ મુકેલ છે. આ એપની મદદથી તમે મોબાઈલમાં અવકાશ જોઈ શકો. સાથે અવકાશ સામે કેમેરૉ રાખીને તે તારાઓની માહિતી જાણી શકો છો.
Sky View ડાઉનલોડ કરવા :
Cover art

શેર કરો 


APP-2
Stellarium PC

Stellarium-MOBILE
Cover artCLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top