મિત્રો આ લીંક ગુજરાત સરકાર ની છે
      જેમાં ધોરણ -૮ થી ૧૨ સુધી ના અભ્યાસક્રમ આપેલ છે
               જે online ઉપયોગ કરી શકાય છે 


e-Content


 

સૌ પ્રથમ ઉઅપર દર્શાવેલ ઈ-કંટેંટ શોર્ટકટ પર ક્લીક કરો ત્યારબાદ નીચે દર્શાવેલ યુઝરનેઈમ તથા પાસવર્ડ આપો. Username : guestuser


Password : Guest@User1

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top