વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

MATHS MCQ BORD MATE IMP QUIZ

ધોરણ-૧૦ ગણિત નાં MCQ ક્વીઝ પેપર ૫૦ ગુણ ના ક્વીઝ સ્વરૂપે હવે પછી મૂકવામાં આવશે 
બોર્ડ ના વિડિયો સાથે પ્રશ્નો ના જવાબ વાડી ક્વિજ '
જોતા રેજો 


 1. ST-10 MCQ PAPER QUIZ --1
 2. ST-10 MCQ PAPER QUIZ --2
 3. ST-10 MCQ PAPER QUIZ --3
 4. ST-10_MATHS_CH-16_સંભાવના.
નીચેની લીંકો પર ક્લિક કરો

 1. STD-10 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (તમામ પાઠ) MCQ ક્વીઝ
 2. STD-10 ENGLISH QUIZ
 3. STD-10 સામાજિકવિજ્ઞાન MCQ QUIZ
 4. STD-10 ગુજરાતી વિષયની-- ક્વીઝ
 5. ધોરણ -૧૦ ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનાં તમામ પાઠની PPT-ક્વીઝ
 6. SOFTWER st-8 to 12 અને (TET,TAT,HTAT,GPSC, BANK RAILWAY TALATI ETC.)
 7. ST-10 BORD EXAM.2015 MATE MATSH ,SCIENCE NA KUL 550 IMP QUE.PPT
 8. SSC MATHS VIDEO
 9. SSC ALL PDF BOARD PAPER


LINK-1
ALL SUBJECT ALL INFORMATIONRESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top