વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

MATHS MCQ BORD MATE IMP QUIZ

ધોરણ-૧૦ ગણિત નાં MCQ ક્વીઝ પેપર ૫૦ ગુણ ના ક્વીઝ સ્વરૂપે હવે પછી મૂકવામાં આવશે 
બોર્ડ ના વિડિયો સાથે પ્રશ્નો ના જવાબ વાડી ક્વિજ '
જોતા રેજો 


 1. ST-10 MCQ PAPER QUIZ --1
 2. ST-10 MCQ PAPER QUIZ --2
 3. ST-10 MCQ PAPER QUIZ --3
 4. ST-10_MATHS_CH-16_સંભાવના.
નીચેની લીંકો પર ક્લિક કરો

 1. STD-10 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (તમામ પાઠ) MCQ ક્વીઝ
 2. STD-10 ENGLISH QUIZ
 3. STD-10 સામાજિકવિજ્ઞાન MCQ QUIZ
 4. STD-10 ગુજરાતી વિષયની-- ક્વીઝ
 5. ધોરણ -૧૦ ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનાં તમામ પાઠની PPT-ક્વીઝ
 6. SOFTWER st-8 to 12 અને (TET,TAT,HTAT,GPSC, BANK RAILWAY TALATI ETC.)
 7. ST-10 BORD EXAM.2015 MATE MATSH ,SCIENCE NA KUL 550 IMP QUE.PPT
 8. SSC MATHS VIDEO
 9. SSC ALL PDF BOARD PAPER


LINK-1
ALL SUBJECT ALL INFORMATIONRESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top