0
મારા નેટમિત્ર  S.N.HINGU  ભાવનગરના છે જેણે ધોરણ ૧૦ અને TET,TAT,HTAT,GPSC, BANK RAILWAY TALATI ETC.ની (ENGLISH MA APPEL SE)પરિક્ષામાંખુબ ઉપયોગી થાય તેવી અંગ્રેજીમાં QUIZ SOFTEWER  બનાવેલ છે જેની લીંક નીચે મુકેલ છે 
જેમાં કુલ ૫ લીંક આપેલ છે 
  1. Personal Pronouns
  2. the Simple Past Tense
  3. Articles
  4. Connectives
  5. Simple Present Tense

This test software has objective questions related to Personal Pronouns. This test  will be asked in S.S.C. Gujarat Secondary Education Board, English Subject. Q. 31 to 35. This is a very useful test for S.S.C. and H.S.C. students. This test is also a very useful  for those students who are preparing competitive exam like GPSC, UPSC, H-TET TET, TAT, Bank Recruitment , Railway Recruitment, Talati Mantri etc. This test will be asked in English grammar section in every  competitive exam. Best of Luck. S.N.Hingu. 

લીંક-૧ This test software has objective questions related to 
Personal Pronouns

લીંક-૨ This test software has objective questions related to
 the Simple Past Tense.

લીંક-૩ This test software has objective questions related to Articles

લીંક-૪ The test has objective question related to Connectives.

લીંક-૫The test has objective question related to the Simple Present Tense


ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

 
Top