મારા નેટમિત્ર S.N.HINGU ભાવનગરના છે જેણે ધોરણ ૧૦અને TET,TAT,HTAT,GPSC,BANK,RAILWAY,TALATI,ETC.ની પરિક્ષામાં ખુબ ઉપયોગી થાય તેવી અંગ્રેજીમાં QUIZ SOFTEWER બનાવેલ છે જેની લીંક નીચે મુકેલ છે જેમાં કુલ ૫ લીંક આપેલ છે

Personal Pronouns  the Simple Past Tense  Articles  Connectives  Simple Present Tense

લીંક-૧ This test software has objective questions related to
Personal Pronouns
આ ટેસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.
લીંક-૨ This test software has objective questions related to
the Simple Past Tense.
આ ટેસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.
લીંક-૩ This test software has objective questions related to
 Articles
આ ટેસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.
લીંક-૪ The test has an objective question related to 
Connectives.

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top