ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત કરેલ જનરલ નોલેજ પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરો.જે આપને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીમા ઉપયોગી બનશે.તલાટી ની પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાશે

૧.જનરલ નોલેજના ૫૦૦ પ્રશ્નો

૨.જનરલ નોલેજના ૧૫૦૦ પ્રશ્ન

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top