શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો: ગુજરાત બોર્ડ ના ધોરણ 10 અને 11,12 (Science) ના વિધ...: મિત્રો આ લિન્ક માત્ર એનરોઈડ મઆજ નહીં પણ તમારા કમ્પ્યુટર માં પણ રમી શકાય  છે  મે આ રમી ને ટ્રાય કરેલ છે  અને મોબાઈલ માં પણ રમી શકાય છે...

મિત્રો આ લિન્ક માત્ર એનરોઈડ મઆજ નહીં પણ તમારા કમ્પ્યુટર માં પણ રમી શકાય છે
મે આ રમી ને ટ્રાય કરેલ છે અને મોબાઈલ માં પણ રમી શકાય છે  


MITRO 12 SCI NA STUDENT ANE 10 NA STUDENT MATE FREE ANDROID APPYCATION AHI MUKEL SE JE EXAM SAMYE KHUB UPYOGI SE http://www.baldevpari.com/2013/09/10-1112-science-jee-aieee-pmt-android.html

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top