જગ્યાનું  નામ

કુલ જગ્યા
જનરલ
SC
ST
OBC
પોલીસ સબઇસ્પેકટર બિન હથીયારી
પુરુષ
168
74
10
14
70
સ્ત્રી
82
36
5
7
34
કુલ
250
110
15
21
104
મદદનીશ સબઇસ્પેકટર બિન હથીયારી
પુરુષ
268
137
19
40
72
સ્ત્રી
132
67
9
20
36
કુલ
400
204
28
60
108
પોલીસકોન્સ્ટેબલ બિન હથીયારી
પુરુષ
1809
923
127
271
488
સ્ત્રી
891
453
62
134
241
કુલ
2700
1377
189
405
729
પોલીસકોન્સ્ટેબલ    હથીયારી
પુરુષ
536
273
38
80
145
સ્ત્રી
274
135
18
40
71
કુલ
800
408
56
120
216

TOTAL-જગ્યાઓ = 4150

START DATE 19-11-2014

 LAST DATE 12-12-2014

APPLYCATION  LINK BELOW 

લાયકાત

પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર, મદદનીશ સબ ઇન્સ્પેકટર માટે સ્નાતક 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે  ધો 12 પાસ
CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top