વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

BY--Rajesh gauswami-bantva 
12std mate Q32 to 35 long writing IMP ESSAY.APPLICATION.REPORT. LETTER 

for 2015march
*Reports* 

1-a quiz competion 
2-indepenence 
3-prizedistribution ceremony 
4-inter-class cricket match 
5-celebrationof republik day Teacher day 
6-visit science city 
7-youth festival of district 

8- the wall magazin
*Letter* 

1-damage parcel 
2-complain about stray cattle 
3-inrregular electric supply 
4-the rude behaviour of postman 
5-regret to pay the EMI 
6-COMplain about the thefts in our area 
7-complain about ill treatment and poor services 

8-complain regarding bad road
*Essay* 

1-my favourite cricketer 
2-a night camp in the gir forest 
3-problem of noise pollution 
4-how should animals be treated 
5-supperstition 
6-advantages and disadvantages of loan system 
8 natural calamities 
9-importance of sports in education 
1o-choosing a career 
11-my favourite game 
12-craze for cricket in india 12-each one tree one 
13-my aim in life 

14-press 
*Application* 

1-librarian 
2-salesman 
3-computer programar 
4-accoutant/cashier 
5-MR 
6-manager/sales manager 
7-principal 
8-typist 
9-commerce teacher

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top