85-સંતાન તો આપણી સૌથી મોટી સંપતિ છે

એક નાનુ બાળક પોતાના ઘરમાં આમથી તેમ દોડા- દોડી કરી રહ્યુ હતુ. અચાનક એનો પગ કાચની ફુલદાની સાથે અથડાયો. ફુલદાની નીચે પડી અને તેના ટુકડા ટુકડા થઇ ગયા. ફુલદાની ખુબ કિંમતી હતી. બાળકના પિતાનું ધ્યાન ગયુ એટલે એણે બરાડા પાડવાના શરુ કરી દીધા.બાળક પર પોતાનો ગુસ્સો

READ MORE સંતાન તો આપણી સૌથી મોટી સંપતિ છે 

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top