મિત્રો અહી ધોરણ 10 ( SSC SCIENCE ) 

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ના પાઠ-1 ની
 MCQ KBC QUIZ  ( ક્વિઝ )  

બનાવીને  મુકેલ છે. જે  અહી આપેલ ક્વિઝમાં 50 પ્રશ્નો આપેલા છે જેમાંથી આપ 25 પ્રશ્નો રમી શકશો દરેક વખતે રમતા નવા પ્રશ્નો રમી શકશો 
નીચે આપેલ ફોટા પર ક્લિક કરવાથી ક્વિઝ 
ડાઉનલોડ કરી શકો છો .
CLICK ME DOWNLOADઆપને ક્વિજ ગમે તો આપ  SHARE પણ કરી શકો, આપના બ્લોગ કે વેબસાઇટ પર પણ PASTE પણ કરી SHARE શકો 


TOTAL 18 LESSON QUIZ 
CLICK ME

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top