વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


STD-12 COMMERCE SUTRO
આકડાશાસ્ત્ર ના 
તમામ LESSON ના સૂત્રો

 DOWNLOAD PDF FILE CLICK 
THIS IMAGE

પ્રજાપતિ અશોકકુમાર 
ગોઝારિયા , તા : જી . મહેસાણા
દ્વારા બનાવેલા અગત્યના તમામ સૂત્રો અહી PDF રૂપે મૂકેલ છે

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top