ધોરણ-10 (SSC) માં અભ્યાસ  કરતાં  બાળકો માટે બંને મીડિયમ માટે પાચ વર્ષ ના બોર્ડ ના આદર્શ પેપરો ના જવાબ સાથે ઉતરવહીઓ PDF ફાઇલમાં આપેલ છે  આપને બોર્ડ તરફ થી 100 રૂપિયા માં આ બૂક મળે છે. 
અહી  આ બુક આપેને  PDF ફાઇલ માં ફ્રી મળે છે તો આપ નીચે આપેલ 
ડાઉનલોડ પર ક્લીક કરો 
GUJRATI MATE 
CLICK HERE
 (46.8 MB) 466 PAGEENGLISH MATE 
CLICK HERE
(20.8MB) 262 PAGECLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top