વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

01=STD 3 to 8 Result Sheet  Download Click Here...
02=STD 4 Result Sheet Download Click Here...
03=STD 5 Result Sheet Download Click Here...

04=STD 6 Result Sheet Download Click Here...
05=STD 7 Result Sheet Download Click Here...
06=STD 8 Result Sheet Download Click Here...
07=STD 9 Result Programe Sheet Click Here...
08=STD 10 Result Programe Sheet Click Here..
09=Download LMG Arun Font Click Here..
10=Student I- Card Banavava No Software Click Here...
11=TO DOWNLOAD SCE STD-9 CLICK HERE
12=TO DOWNLOAD SCE STD-10CLICK HERE

13=Age Calculation Software Click Here.
14=Shala Chhodi Janar Balako And Nava Dakhal Thanar Balako Ni Vigat Rakhava Mate Nu Software Click Here...

15=General Register Software In Excel Format Click Here..
 

MORE 29 EXCEL PROGRAM DOWNLOAD CLICK ME

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top