વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...


====STD 3 TO 8 PAPER BLUE PRINT====

1=ENGLISH STD 5 TO 8 BLUE PRINT 
CLICK ME DOWNLOAD

2=GUJRATI-3 TO 8 BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

3=HINDI 5 TO  8 BLUE PRINT
 CLICK ME DOWNLOAD

4=MATHS 3 TO 8 BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

5=SANSKRIT-6 TO 8 BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

6=SCIENCE-6 TO 8 BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

7=SS 6 TO 8 & Evs 3 TO  BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top