વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...


====STD 3 TO 8 PAPER BLUE PRINT====

1=ENGLISH STD 5 TO 8 BLUE PRINT 
CLICK ME DOWNLOAD

2=GUJRATI-3 TO 8 BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

3=HINDI 5 TO  8 BLUE PRINT
 CLICK ME DOWNLOAD

4=MATHS 3 TO 8 BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

5=SANSKRIT-6 TO 8 BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

6=SCIENCE-6 TO 8 BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

7=SS 6 TO 8 & Evs 3 TO  BLUE PRINT

 CLICK ME DOWNLOAD

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top