વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD-9 AND 10 RESULT PROGRAMME 

STD 3 TO 8 PAPER BLUE PRINT

1=STD-10  SCE CLICK ME DOWNLOAD

2=STD-09  SCE CLICK ME DOWNLOAD


STD 3 TO 8 PAPER BLUE PRINT 


3=ENGLISH STD 5 TO 8 BLUE PRINT CLICK ME DOWNLOAD

4=GUJRATI-3 TO 8 BLUE PRINT CLICK ME DOWNLOADRESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top