વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...

STD-10 AND 12 PAPER STYLE
and
RESULT PROGRAM
STD-10 AND 12 NEW COURSE ALL SUBJECT PAPER STYLE AD MODEL PAPER
STD-09 AND 11 PAPER STYLE STD-09 AND 11 PAPER STYLE NEW COURSE ALL SUBJECT PAPER STYLE AD MODEL PAPER  1. STD-11 SCIENCE NEW MATHS PAPER STYLE EXAM -2017
  2. STD-11 SCIENCE NEW PHYSICS PAPER STYLE EXAM -2017
  3. STD-11 SCIENCE NEW BIOLOGY PAPER STYLE EXAM -2017
  4. STD-11 GEOGRAPHY NEW COURSE PAPER STYLE
  5. STD 3 TO 8 PAPER BLUE PRINT

આ પરીણમ પત્રક માટે નો પ્રોગ્રામ
નેટમિત્ર ભવદ ીપભાઈ વાઢેરે દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે આપને કોઈ સમસ્યા હોય તો નીચેના ફોન પર સંપર્ક કરવો m-9727069993

click here
Std-5 click here
Std-4 click here
Std-3 click here
For Pragna Std- 1 to4 & Non Pragna 

Std-1,2 click here

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top