સમબાજુ અને સમકોણ ત્રિકોણ  Δ ABC
સૂચના:-1-અહી આપેલા ત્રિકોણ ના શિરોબિંદુ B અને A હલાવો
સૂચના:-2-BOX-3 આપેલ છે જેમાં ક્લિક કરો

જુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM

CLICK ME

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top