બે ત્રિકોણ માં થ્રીડીમાં પાયથાગોરસપ્રમેય
⇨આપેલા  ત્રિકોણ ને થોડી હલાવતા આપ આ ત્રિકોણને એકદમ  ફરતું જોવા મળશે
આ ફરતું  ત્રિકોણ ને આપને થ્રીડી માં જોવા મળશે 
જેનાથી બાળકો ને  ત્રિકોણ ને  થ્રીડી માં જોતાં આનંદ સાથે  ત્રિકોણ ની કલ્પના પાયથાગોરસપ્રમેય બરાબર યાદ રાખી શકશે 
➤ગણિત શિક્ષણ માં શિક્ષકો ને પણ આ ટૂલ્સ ખૂબ ઉપયોગી થાશે
અહી આપેલ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઑ A અને B ને માઉસ થી હલાવતા કટકોણ ત્રિકોણ ની બાજુઓના માપ બદલાશે જેના લીધે આપેલ ત્રિકોણ એકદમ  ફરતું જોઈ શકશો .

જુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAMCLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top