અર્ધવર્તુળ માં અંતર્ગત ખૂણો કાટખૂણો જ હોય
અહી પ્લે બટન પર ક્લિક કરવાથી ઓટોમેટિક અર્ધવર્તુલ માં અંતર્ગત ખૂણો ફરવા લાગ છે

અને આપ જો બિંદુ C ને માઉસ થી ફેરવશો તો આપની મરજી મુજબ ફેરફાર કરી શકશો

ઉપરાંત જો આપ અર્ધવર્તુલ ને બિંદુ Aઅને B ને માઉસ થી ફેરવશો તો નાના મોટું કરી શકો છો

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top