વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

MATHS SOFTWARE WORK 
ગણિત માં શીખવા નું સહેલું બને એ માટે નીચે આપેલા નમૂના ના દાખલા ને વિડ્યો લિન્ક પર ક્લિક કરો આપણે જો ઉપયોગી લાગ્યું હોય જરૂર તમારો અભિપ્રાય આ લિન્ક પર ક્લિક કરી ને આપો

નવા કોર્ષ ધોરણ-૧૦ માટે અહી ક્લિક કરોCLICK ME

 ↣ CLICK ME

⇛01-.ΔABC-PERIMETER=AB+BC+AC
⇛02-TRIANGLE AREA
⇛03-લંબચોરસની પરીમીતી અને ક્ષેત્રફળ ના સૂત્રો અને ગણતરી
⇛04-સમરૂપ અને સમકોણ ત્રિકોણની પરીમીતી અને ક્ષેત્રફળ
⇛05-mㄥA +mㄥC=mㄥB ( mㄥB=90 )
⇛06-3X3 MATHS TRICK
⇛07-4X4 MATHS TRICK
⇛08-એપોલોનીયસ નો પ્રમેયના સૂત્ર થી ગણતરી -ધોરણ-10
⇛09-Δ ABCની પરિમિતી અને Δ ABCનું શ્રેત્રફળ ની ગણતરી
⇛10-કાટકોણ ત્રિકોણ (RIGHT TRIANGLE)
⇛11-થ્રીડી શંકુ (Cone) ગણિત શિક્ષણમાં ખૂબ ઉપયોગી ટૂલ્સ
⇛12-પાયથાગોરસનો પ્રમેય ગણતરી
⇛13-સમબાજુ અને સમકોણ ત્રિકોણ Δ ABC
⇛14-થ્રીડીમાં બે ત્રિકોણ માં એકસાથે પાયથાગોરસ પ્રમેય
⇛15-સમદ્વિભુજ ત્રિકોણ
16-ચોરસનું ક્ષેત્રફલ (Square Area)

17-અર્ધવર્તુળ માં અંતર્ગત ખૂણો કાટખૂણો જ હોય
⇛18-ત્રિકોણના બહિષ્કોણનું માપ
⇛20 Δના મધ્યબિંદુ ને જોડતા ΔDEF નું શ્રેત્રફલ= 1/4 (Δ ABCનું શ્રેત્રફલ)
21-MATHS TRICK સંખ્યાના અવિભાજ્ય અવયવ પાડવા માટે ની અદભુત ટેક્નોલૉજી
⇛22-ચોરસનું ક્ષેત્રફલ (Square area)Area of Square
⇛27-ગણ ક્રિયા પરિચય ધોરણ-9 ch-1
⇛28-MATHS TRICK બહુકોણના ખૂણાનું માપ 2 સેકન્ડ માં શોધો
⇛31 નળાકાર નું ઘનફલ ટેક્નોલોજીથી 
⇛38-
⇛40-

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top