વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10

MATHS FUN રમતો-GAME STD-1 TO 10 STD-01 TO4 4 CLICK ME ધોરણ - 2 અને 3 માટે રમત બંન્ને માધ્યમ માટે STD-06 હવે પછી મુકાશે જોતાં ર...


ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA
નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો 
=======================

 1-સમરૂપ ત્રિકોણો
1-સમરૂપ ત્રિકોણો-1 ધોરણ-10 પ્રકરણ-6 -- click me 
 ========================

2-એકરૂપ ત્રિકોણો-સમરૂપ હોય
2-સમરૂપ ત્રિકોણો-2 ધોરણ-10 પ્રકરણ-6 -- click me 

==================== 

3-સમરૂપ આકારો
 3-સમરૂપ ત્રિકોણો-3 ધોરણ-10 પ્રકરણ-6 -- click me
=============== 

4-ખુ-ખુ-પ્રેમેય 
4-સમરૂપ ત્રિકોણો-4 ધોરણ-10 પ્રકરણ-6 -- click me
================ 

5-બા-બા-બા-પ્રમેય
5-સમરૂપ ત્રિકોણો-5 ધોરણ-10 પ્રકરણ-6 -- click me 
 ============શિક્ષકો અને વિધ્યાર્થી ઑ માટે નીચે ના સમરૂપતા ના કોયડા માટે ખૂબ ઉપયોગી ટૂલ્સ છે 
6-સમરૂપતા ના કોયડા
6-સમરૂપ ત્રિકોણો-5 ધોરણ-10 પ્રકરણ-6

CLICK ME
6-MATHS SSC NEW COURSE CH-6
 PART-8 સમરૂપતા ના કોયડા 
 ==================
 7-સમરૂપતા પમેય-6.2

7-સમરૂપ ત્રિકોણો-5 ધોરણ-10 પ્રકરણ-6
જૂના GEO-GEBRA APPLET CLICK ME

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top