શંકુ Cone

આપેલા શંકુ ને થોડી હલાવતા આપ આ શંકુને એકદમ  ફરતું જોવા મળશે
આ ફરતું શંકુ ને આપને થ્રીડી માં જોવા મળશે 
જેનાથી બાળકો ને શંકુ ને  થ્રીડી માં જોતાં આનંદ સાથે શકું ની કલ્પના બરાબર યાદ રાખી શકશે 
ગણિત શિક્ષણ માં શિક્ષકો ને પણ આ ટૂલ્સ ખૂબ ઉપયોગી થાશેજુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM

નીચે આપેલો વિડિયો જોવ

CLICK ME
 
Top