ગણ ના નિયમો ની સાબિતી વેણ આકૃતિ દ્વારા geogebra સૉફ્ટવેરથી
આપ અહી આપેલા ગણ ના સિમ્બોલ પર  ક્લિક કરતાં આપને વેન આકૃતિમાં જોય શકો છો .
પ્રથમ U , ત્યારબાદ ф A ,B, C અને બીજા સિમ્બોલ પર ક્લિક કરો 


 
Top