સુચના ⇒ A,B અને C માઉસથી હલાવો

ત્રિકોણના બહિષ્કોણનું માપ તેના 
અંતઃસન્મુખકોણ ના માપના  સરવાળા બરાબર હોય
⇒m∠A+ m∠B= m∠ACD
&
ત્રિકોણના ત્રણે ખૂણાના માપનો સરવાળો
⇒ ΔABC= m∠A+ m∠B+ m∠C =180

જુઓ
ALL GEO GEBRA PROGRAM

CLICK ME

CLICK BLUE LINK IN PDF

STD-10 ALL SUBJECT ALL INFO
================
================
CLICK NAME AND DOWNLOAD PDF
 
Top