વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD-10 ALL MATHS VIDEO


SSC STD-10 MATHS 


1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
ધોરણ-10 માટે સમીકરણ ના ઉકેલની ટ્રીક--રાહુલભાઈ ઉપાધ્યાય
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
STD-10 MATHS 4-ક્ષેત્રફળ પ્રમેય 6.7    
31.        
STD-10 MATHS સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય 6.3
32.        
STD-10 MATHS વર્તુળ પ્રમેય 11.3

SSC SCIENCE VIDEO


1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.                    
11.                    
12.                    
13.                    
14.                    
15.                    
16.                    
STD-10 SCIENCE-CH-2-MORTALITY (મોટવણી)
17.                    
સરળતા થી યાદ રાખો Human digestion science(મનુષ્યનું પાચનતંત્ર) std-7&10 PART-1
18.                    
સરળતા થી યાદ રાખો Human digestion science(મનુષ્યનું પાચનતંત્ર) std-7&10 PART-2

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top