વૈશિષ્ટિકૃત પોસ્ટ

SSC-2019 TRIANGLE ત્રિકોણ GEO-GEBRA CH-6

ત્રિકોણ માટે નવાઅભ્યાસક્રમના GEO-GEBRA નીચે આપેલ નામ માં click me પર ક્લિક કરી ને આપ ઓનલાઇન જિયોજિબ્રા ના ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરી શકો છો  ...

STD-10 ALL SUBJECT KBC QUIZ NEW COURSE

MATHS----------CLICK ME
SCIENCE -------CLICK ME- WITH PPT AND PDF
SAMAJIK----------CLICK ME
SAMAJIK-OLD QUIZ---CLICK ME
GUJRATI--------CLICK ME
ENGLISH--------CLICK ME


⇰આ ક્વિજ માત્ર કમ્પ્યુટર માજ રમી શકશો
⇰આપેલ ક્વિજ જીપ ફાઇલ માં આપેલ છે સૌપ્રથમ એને અનજીપ કરી ને રમી શકશો
⇰આ માટે કમ્પ્યુટર માં ફ્લૅશ પ્લેયર હોવું જરૂરી છ
⇰આવનારી તમામ સ્પ્રધાત્મક TAT-TET-HTAT પરિક્ષા માટે ઉપયોગી
KBC QUIZ FALSH PALYER માં બનાવેલ છે જે કમ્પ્યુટર માજ ખોલી શકશો જેના માટે આપ નીચે આપેલ લિન્ક પરથી જરૂરી સૉફ્ટવેર પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો

1⇛આ બ્લોગના ઈ-એજયુકેશનલ મટીરીયલ માટેનો જરૂરી સોફટવેર WINZIP (જીપ ફાઇલને અનજીપ કરો.) જો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ન હોય તો ડાઉનલોડ કરો.

2⇛જો તમારા કોમ્પ્યુટરમાં MCQs QUIZ માટેનો સોફટવેર-FLASE PALYER ના હોય તો ડાઉનલોડ કરો.

LINK-1
ALL SUBJECT ALL INFORMATION

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top