સુધારેલ ગુણાંકન પધ્ધતિ ધોરણ 9

CLICK TO DOWNLOAD PDF

ધોરણ ૧૦,૧૧,૧૨ સાયન્સ,કોમર્સ,આર્ટસ નાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એવી Free Mobile APP કે જેમાં ૨૫૦૦૦ કરતાં વધારે MCQ નો સમાવેશ થયેલ છે તેમજ તેમાં બોર્ડ માં પૂછાયેલ પાછળનાં વર્ષોનાં MCQ, ટેક્સટબુક તેમજ સેલ્ફલર્નિંગ બુક નાં MCQ તેમજ નિષ્ણાંતો દ્રારા તૈયાર કરવામાં આવેલ મોડેલ પેપરોનો સમાવેશ થાય છે.
https://play.google.com/store/apps/details?id=info.bks.menu
આ મેસેજ આપનાં તમામ ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ કરવા વિનંતી જેથી વિધ્યાર્થીઓને વિના મુલ્યે મળતી માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.

RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top