ધોરણ-9 અને 11 તમામ દ્વિતીય સત્રના તમામ વિષયોના પેપરો અને બ્લૂપ્રિન્ટ ગુજરાત માધ્યમિક વિભાગ દ્વારા બહાર પડેલ પીડીએફ અહી અલગ કરીને આપેલી છે નિચે આપેલી લિન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો 
STD-09 CLICK ME 
STD-11 CLICK ME 
No automatic alt text available.

ધોરણ-9 અને 11 તમામ વિષયોના પ્રથમ સત્રના તમામ પેપરો અને બ્લૂપ્રિન્ટ ગુજરાત માધ્યમિક વિભાગ દ્વારા બહાર પડેલ પીડીએફ અહી અલગ કરીને આપેલી છે નિચે આપેલી લિન્ક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો 
STD-09 CLICK ME 
STD-11 CLICK ME


RESULT ( પરિણામ પત્રક ) RESULT ( પરિણામ પત્રક ) PROGRAME STD 9

 
Top